Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Mangomica

obowiązuje od dnia 01.04.2024 r.

Serwis https://mangomica.com/, dalej jako Sklep/Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Mangomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001043869, NIP 5273063344, REGON 525673570
adres do doręczeń: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa,
adres poczty elektronicznej: biuro@mangomica.pl
numer telefonu: +48 516 986 599
dalej jako Sprzedawca.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania Klientom Produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, sposób dokonywania zwrotów Produktów, a także świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendu i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostarczenia zamówionego Produktu Klientowi.
 4. Klient :
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej Konsumentem,
  2. każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą,
  3. każda osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana także Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Konto Klienta – indywidualne konto każdego Klienta, panel uruchomiony i prowadzony przez Sprzedawcę dla Klienta, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i skutecznym zawarciu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów obejmowanych Zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia: liczby Produktów, sposobu i adresu Dostawy, formy płatności.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 9. Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Stron nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd, jak i takich które uniemożliwiają realizacje Zamówienia, powodują brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. 
 10. Strona Internetowa – strony internetowe, wszelkie podstrony, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy i powiązane usługi, działające w domenie https://mangomica.com/.
 11. Strony – Klient i Sprzedawca
 12. Produkt – przedmioty/przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty Zamówieniem Klienta.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 14. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony internetowej, w tym Klient.
 15. Zamówienie – Zamówienie złożone przez Klienta u Sprzedawcy za pomocą Sklepu Internetowego, w wyniku którego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Produktu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (np. smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży oraz w celu wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne
 3. jest podanie przez Klienta prawidłowych danych kontaktowych. Podanie nieprawidłowych danych będzie traktowane jako przypadek Siły wyższej.
 4. Oznaczenia „Mangomica” (w tym logo) nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zawartość Strony Internetowej (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy Produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty mają charakter jedynie informacyjny i stanowią własność Sprzedawcy oraz jego partnerów i firm zależnych, co regulują odpowiednie umowy i licencje między nimi. Cała zawartość Strony Internetowej jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących ze Strony Internetowej bez zgody Sprzedawcy, jest zabronione.

§ 3 KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Strony Internetowej powinien zapoznać się z Regulaminem.
 2. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową, Sprzedawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Sprzedawcę oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z narzędzi ogólnodostępnych na Stronie internetowej. Zwarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony internetowej. Sprzedawca świadczy bezpłatnie dla Użytkownika następujące usługi elektroniczne: usługa Konta Klienta, usługa formularza Zamówienia i innych formularzy, usługa Newslettera.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji. Użytkownik może dokonać zakupu jako gość.
 4. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie Internetowym i dokonywać zakupów w oparciu o Konto Klienta.
 5. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 6. W celu rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji na Stronie Internetowej, podając swoje dane i ustalając indywidualne hasło. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, na podany w procesie rejestracji adres e-mail Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi w postaci prowadzenia przez Sprzedawcę Konta Klienta.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Klienta. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość na adres e-mail biuro@mangomica.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie Internetowej z prośbą o wyrejestrowanie wraz z danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie Użytkownika (adres e-mail).
 8. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 9. Użytkownicy mogą zamawiać Produkty za pośrednictwem formularza zamówienia. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej i przesyłać zapytania o możliwość zamówienia Produktów o innej pojemności niż wskazane na Stronie Internetowej za pośrednictwem formularza „Zapytaj o inną pojemność”, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane wiadomości, a także do publikacji opinii wysłanych przez Użytkowników wraz z ich adresem e-mail, jeśli wiadomości będą miały formę opinii. Umowa o świadczenie usługi formularzy ma charakter jednorazowy, jest świadczona przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza albo z chwilą zaprzestania korzystania z formularza.
 10. Zamieszczone na Stronie Internetowej porady mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny. Nie mogą one zastąpić fachowej porady specjalisty (np. porady lekarskiej). W szczególności Strona Internetowa i jej zawartość nie powinny być rozumiane jako porada lekarska, porada receptowa ani porada wstępna – według definicji ujętych w Zarządzeniu nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r., ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek sposobu leczenia. Żadna treść na Stronie Ineternetowej nie ma na celu, ani nie powinna być rozumiana, jako udzielenie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień – określone w art. 58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Informacje zawarte na stronie, nie ustanawiają relacji lekarz – pacjent między Użytkownikiem a Sprzedawcą. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z zastosowania się lub nie, do informacji zawartych na Stronie Ineternetowej. Treść Strony Internetowej jest wyrazem poglądów Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 12. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 13. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
 14. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy
 15. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Przedmiotem sprzedaży są Produkty wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Zdjęcia Produktów umieszczone na Stronie służą ich prezentacji. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi.
 6. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, kompletuje Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje przez dodanie Produktu do koszyka. Opcja jest dostępna pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej.
 7. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej opcję „Kupuję i płacę”.
 8. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę Produktów wraz z kosztami Dostawy wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. Zamówienie będzie skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe. Jeśli Sprzedawca będzie miał taką możliwość, poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy okoliczność ta zostanie potraktowana jak przypadek Siły wyższej.
 11. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta przez niego wskazany.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia Zamówienia w imieniu Klienta.
 14. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 15. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w ciągu siedmiu Dni roboczych. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść i o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie online, z góry (przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówionego Produktu).
 3. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na Stronie Internetowej oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

§ 6 DOSTAWA

 1. Dostawa dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej za pomocą kuriera lub paczkomatu.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Produkt.
 3. Na czas realizacji Zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do 3 Dni roboczych.
 4. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez Dostawcę zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na Stronie Internetowej oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany podczas składania Zamówienia.
 6. Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie nadania przesyłki w dniu wysłania Produktu do Klienta.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta). Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia kolejnego terminu i kosztu Dostawy.

§ 7 ZASADY REKLAMACJI

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie oznaczył go jako niepełnowartościowy, prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem, że na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta z powodu wady Produktu ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.
 3. Jeżeli Produkt zawiera wady, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, chyba że Sprzedawca dla danego Produktu wskazał dłuższy termin przydatności do użycia.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy opis reklamacji. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie reklamowanego Produktu.
 5. Opis reklamacji z tytułu rękojmi powinien zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym e-mail) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 6. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, a jeśli Sprzedawca nie wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo nie usunie wady, Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy sprzedaży.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany Produkt i opis reklamacji w formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres:
 8. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres e-mail
 9. Sprzedawcy biuro@mangomica.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie Internetowej.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany adres e-mail Konsumenta.
 11. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 13. Naprawiony Produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
 14. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie e-mail i przesłana na adres Sprzedawcy biuro@mangomica.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca Dostawcą weszła w posiadanie Produktu.
 3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem) do Sprzedawcy na adres przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, na adres: …, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech, funkcjonowania.
 7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu (w tym koszty wysyłki zwracanego Produktu).
 10. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech, funkcjonowania.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 13. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Postanowienia niniejszego paragrafu (§ 8) stosuje się tylko do Konsumentów lub Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta.

§ 9 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu Produktu z Zamówienia na skutek wykonania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu;
  3. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie i z mocy prawa.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy, albo inny, podany przez Klienta, wedle jego wyboru.

§ 10 NEWSLETTER

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym np. treści dotyczące Produktów).
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczenie odpowiedniej opcji na Stronie internetowej.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera. W tym celu należy wysłać wiadomość na wskazany na Stronie internetowej Sprzedawcy e-mail z informacją o rezygnacji z subskrypcji i wskazaniem adresu e-mail.
 5. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 11 REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownik ma prawo składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych, o których mowa w § 3 ust. 2 zd. ostatnie niniejszego regulaminy. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa się poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail biuro@mangomica.pl.
 2. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Użytkownikiem, w tym co najmniej adres e-mail Użytkownika. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika niezwłocznie do jej uzupełnienia (w niezbędnym zakresie potrzebnym do rozpatrzenia reklamacji), ale nie później niż w terminie 7 dni, liczonych od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację, o której mowa w niniejszym paragrafie w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania – w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF
 2. Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu Internetowego,
  2. wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego.
 5. Prawem właściwym dla umów i usług Sprzedawcy wskazanych w niniejszym regulaminie jest prawo polskie. Wybór taki nie może jednak prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 8. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania Strony Internetowej Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.